THc Acupuncture clinic

02-0299465, 085-9613355

Chuan Xiong ชวนซุง

Chuan Xiong (Szechuan Lovage Root), Rhizoma Ligustici Chuanxiong

Herbs that Invigorate Blood and Remove Stagnation

สมุนไพร 3 ใน 34 ของสมุนไพรกลุ่มช่วยการไหลเวียนเลือดและลดความเมื่อยล้า
Cr: http://www.ysw.com/uploads/151111/23-1511111G343346.jpg

Cr: https://www.mdidea.com/products/new/r082/LigusticumChuanxiongHort02.jpg

Cr: http://www.tcmwindow.com/uploadFile/newsImg/2015/6/21/0714f9bf-4723-412d-ac5d-76b9ae58b1f5.jpg

Cr: https://www.sacredlotus.com/go/chinese-herbs/substance/chuan-xiong-szechuan-lovage-root


เส้นลมปราณ  Channels:  ตับ, ถุงน้ำดี, เยื่อหุ้มหัวใจ  LIV, GB, PER

สรรพคุณ  Properties:  เผ็ด,อุ่น  Spicy, Warm

ภาษาลาติน   Latin:   Rhizoma Ligustici Chuanxiong

ภาษาจีน    Chinese:   川芎

การออกเสียง   Tone Marks:   ชวนซุง  chuān xiōng

ชื่ออื่นๆ   Alt Names: ชวนกุง


กลไกการออกฤทธิ์   Chinese Herb Actions

·         ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและชี่ Invigorates Blood and Moves Qi
ชวนซุง  เป็นหนึ่งในตัวยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษากลุ่มอาการเลือดและชี่ติดขัด  สำหรับอาการผิดปกติทางด้านนรีเวช  เช่น ประจำเดือนมาผิดปกติ,  ปวดประจำเดือน, ภาวะประจำเดือนขาด, 
อาการปวดท้องหลังคลอดและช่วยขับน้ำคาวปลา   

One of the most effective herbs for all Blood and Qi stasis patterns. For Gynecological disorders like irregular menses, dysmenorrhea, amenorrhea, difficult labor, postpartum abdominal pain and retained lochia

·         ขับลมและลดปวด   Expels Wind and Relieves Pain
ชวนซง เป็นตัวยาหลักในการรักษาอาการปวดศีรษะ เนื่องจาก ลม
-เย็น , ลม-ร้อน, ลม-ชื้น,  เลือดติดขัดและเลือดพร่อง  นอกจากนี้อาการเวียนศีรษะเนื่องจากลม, ลดอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชี่และเลือดติดขัด รวมถึงอาการเจ็บที่หน้าอก, สีข้าง, ซี่โครง, กล้ามเนื้อและข้อต่อ  สำหรับอาการชา, อัมพาต, แผลเรื้อรังที่ไม่ได้รักษาหรือฝีหนอง และ กลุ่มอาการปี่ ( กลุ่มอาการปวดเนื่องเลือดและชี่ติดขัด)

A top herb for all headaches due to Wind-Cold, Wind-Heat, Wind-Damp, Blood Stagnation and Blood Deficiency. Also for dizziness due to wind. Relieves pain associated with Qi and Blood Stasis including pain in the chest, flanks, hypochondria, muscles and joints. For numbness, paralysis, chronic non-healing sores with or without pus, and Bi Zheng.

 

ข้อห้ามและข้อควรระวัง Chinese Herb Contraindications & Cautions

·         ใช้ชวนซง อย่างระมัดระวังในหญิงที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์   Use with caution during pregnancy

·         หลีกเลี่ยงใช้  ชวนซง ในผู้ป่วยที่ประจำเดือนมามากหรือมีแนวโน้มที่จะเลือดออก   Avoid in patients with excess menses or prone to bleeding

·         ไม่ใช้ชวนซง ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มอาการร้อนจากหยินพร่อง ลิ้นแดงและปากแห้ง   Do not use for Yin deficiency Fire with a red tongue and dry mouth

 

การใช้ยาสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน   Herb-Drug Interactions

·         ชวนซง อาจรบกวนการทำงานของยาต้านการแข็งตัวของเลือด   Chuan Xiong may interfere with Anti-Coagulating drugs.

 

การเป็นพิษและระดับยาเกินขนาด  Chinese Herb Toxicity & Overdose

·         มีกรณีที่หายากไม่พบบ่อยนักสำหรับการใช้ ชวงซุง ในช่วงระหว่างที่มีประจำเดือน,ประจำเดือนมามากผิดปกติ, ปัสสาวะบ่อย, รู้สึกเสียวซ่าและปวดท้อง, ปวดศีรษะ, อาเจียนและเจ็บแสบช่วงเวลาปัสสาวะ  

          Rare cases of shortened time between menses, menorrhagia, urinary frequency, abdominal tingling and pain, headache, vomiting and painful urination

·         ยังไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์ในด้านนี้   Section not completed...

 

ขนาดยาที่ใช้  Chinese Herb Dosage

·         3-9  กรัมสำหรับการต้ม, 1-1.5 กรัม สำหรับยาผง 3-9 grams in decoction, 1-1.5 grams as powder (Bensky)

·         3-10 กรัมการต้ม, 1-1.5 กรัม สำหรับยาผง  3-10 grams in decoction, 1-1.5 grams in powder (Chen)

 

สมุนไพรนี้ผสมอยู่ในสูตรยาจีนต่าง ๆ ตามนี้   This Herb Appears in the Following Formulas:

·    สูตรสมุนไพรของคลินิก

     สูตรบำรุงเลือด ( Si Wu Tang)

     สูตรบำรุงเลือดและพลังงาน (Ba Zhen Tang)

     สูตรช่วยนอนหลับสนิท (An Mian Tang)

     สูตรบำรุงผมดำ (He Shou Wu Tang)


     สูตรตามตำรับจีน

·         Ba Zhen Tang (Eight Treasure Decoction) 
Formulas that Tonify the Qi and Blood

·         Bu Yang Huan Wu Tang (Tonify the Yang to Restore Five Tenths Decoction) 
Formulas that Invigorate the Blood and Dispel Blood Stasis

·         Chuan Xiong Cha Tiao San (Ligusticum Chuanxiong Powder to be Taken with Green Tea) 
Formulas that Release Exterior Disorders with Head and Neck Symptoms

·         Dang Gui Shao Yao San (Tangkuei and Peony Powder) 
Formulas that Tonify the Blood

·         Die Da Wan (Trauma Pill) 
Formulas that Invigorate the Blood in the Treatment of Traumatic Injury

·         Du Huo Ji Sheng Tang (Angelica Pubescens and Sangjisheng Decoction) 
Formulas that Dispel Wind-Dampness

·         Fang Feng Tong Sheng San (Ledebouriella Powder that Sagely Unblocks) 
Formulas that Release Exterior-Interior Excess

·         Hai Zao Yu Hu Tang (Sargassum Decoction for the Jade Flask) 
Formulas that Transform Phlegm and Dissipate Nodules

·         Jiao ai Tang (Ass Hide Gelatin and Mugwort Decoction) 
Formulas that Tonify and Stop Bleeding

·         Jiu Wei Qiang Huo Tang (Nine Herb Decoction with Notopterygium) 
Formulas that Release Exterior Cold

·         Juan Bi Tang (Remove Painful Obstruction Decoction from Medical Revelations) 
Formulas that Dispel Wind-Dampness

·         Qiang Huo Sheng Shi Tang (Notopterygium Decoction to Overcome Dampness) 
Formulas that Dispel Wind-Dampness

·         Ren Shen Bai Du San (Ginseng Powder to Overcome Pathogenic Influences) 
Formulas that Release Exterior Disorders with Interior Deficiency

·         Sheng Hua Tang (Generation and Transformation Decoction) 
Formulas that Warm the Menses and Dispel Blood Stasis

·         Shi Quan Da Bu Tang (All-Inclusive Great Tonifying Decoction) 
Formulas that Tonify the Qi and Blood

·         Si Wu Tang (Four Substance Decoction) 
Formulas that Tonify the Blood

·         Suan Zao Ren Tang (Sour Jujube Decoction) 
Formulas that Nourish the Heart and Calm the Spirit

·         Wen Jing Tang (Warm the Menses Decoction) 
Formulas that Warm the Menses and Dispel Blood Stasis

·         Wu Ji San (Five Accumulation Powder) 
Formulas that Release Exterior-Interior Excess

·         Xiao Xu Ming Tang (Minor Prolong Life Decoction) 
Formulas that Release Wind from the Skin and Channels

·         Xue Fu Zhu Yu Tang (Drive Out Stasis in the Mansion of Blood Decoction) 
Formulas that Invigorate the Blood and Dispel Blood Stasis

·         Yue Ju Wan (Escape Restraint Pill) 
Formulas that Promote the Movement of Qi

·         Zai Zao San (Renewal Powder) 
Formulas that Release Exterior Disorders with Interior Deficiency