THc Acupuncture clinic

02-0299465, 085-9613355

งานวิจัยการฝังเข็ม กับการทำเด็กหลอดแก้ว                                                               Acupuncture and IVF, The German Protocol

จุดฝังเข็มที่ใช้ในการวิจัยรักษาผู้มีบุตรยากโดยใช้ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว

โดย Tim H. Tanaka, Ph.D.

20 เมษายน ค.ศ. 2013

ข้อบันทึก: ข้อกำหนดของการฝังเข็มที่ใช้ในงานวิจัยโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีฝังเข็มที่ง่าย การค้างเข็มสั้น และ จุดฝังเข็มเหมือนกันหมดในทุกคน เพราะข้อกำหนดในการวิจัย ไม่ใช่แค่จะใช้ประเมินทั้งประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น ยังต้องคำนึงถึงการออกแบบงานวิจัย, งบประมาณวิจัย, เวลาที่จะใช้ และการประเมินตัวชี้วัดว่าการวิจัยนี้ได้ผลหรือไม่เท่าไหร่ด้วย การฝังเข็มในงานวิจัยจึงถูกลดทอนลงไปจากการฝังเข็มรักษาที่ใช้กันอยู่จริง

 

ผลของการฝังเข็มที่มีผลกับอัตราการตั้งครรภ์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้านการเจริญพันธุ์

จากหนังสือรายงานงานวิจัย Fertility and sterility  ปีค.ศ. 2002; 77(4): 721-4.

 

ผู้ป่วย 160 ที่ได้รับการรักษาด้วย การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ซึ่งมีตัวอ่อนเด็กที่แข็งแรงได้รับการสุ่มเลือกและแยกออกเป็น 2 กลุ่ม : กลุ่มที่จะย้ายตัวอ่อนเข้ามดลูกและได้รับการฝังเข็ม (จำนวน 80 คน) และ กลุ่มที่จะย้ายตัวอ่อนโดยไม่มีการฝังเข็ม (จำนวน 80 คน)

ผู้ป่วยทุกคนในกลุ่มที่ได้รับการฝังเข็มร่วมรักษา จะได้รับการฝังเข็ม 25 นาทีก่อนและหลังย้ายตัวอ่อนเข้ามดลูก เข็มฝังเข็มจะค้างที่จุดฝังเข็มนาน 25 นาทีก่อนที่จะเอาเข็มฝังเข็มออก โดยที่เข็มที่จุดฝังเข็มหูนั้น จะใช้ข้างละ 2 เข็ม และจะสลับด้านหลังจากย้ายตัวอ่อนด้วย โดยการฝังเข็มทั้งหมดจะไม่มีการกระตุ้นเข็มใด ๆ

 

จุดฝังเข็มที่ใช้ก่อนย้ายตัวอ่อน  มีจุด PC6 (Neiguan), SP8 (Diji), LR3 (Taichong), GV20 (Baihui), and ST29 (Guilai), ear point 55 (Shenmen), ear point 58 (Zhigong), ear point 22 (Neifenmi), and ear point 34 (Naodian).

 

จุดฝังเข็มที่ใช้หลังย้ายตัวอ่อน มีจุด ST36 (Zusanli), SP6 (Sanyinjiao), SP10 (Xuehai), and LI4 (Hegu), ear point 55 (Shenmen), ear point 58 (Zhigong), ear point 22 (Neifenmi), and ear point 34 (Naodian).

รูปจุดฝังเข็มตามรูปด้านล่าง


Paulus WE, et al. Influence of acupuncture on the pregnancy rate in patients who undergo assisted reproduction therapy. Fertility and sterility 2002; 77(4): 721-4.


Paulus WE, et al. Influence of acupuncture on the pregnancy rate in patients who undergo assisted reproduction therapy. Fertility and sterility 2002; 77(4): 721-4.

ET = Embryo Transfer หรือ ย้ายตัวอ่อน

ผลการทดลองเปิดเผยให้เห็นว่า 34 ผู้ป่วยจาก 80 คน (42.5%) ในกลุ่มที่ได้รับการฝังเข็มตั้งครรภ์ ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการฝังเข็มตั้งครรภ์ 21 ผู้ป่วยจาก 80 คน (26.3%)

ตั้งแต่มีการวิจัยทดลองมา และทดลองในอีกหลายงานวิจัย โดยใช้การทดลองนี้เป็นแบบตั้งต้น (German Acupuncture Protocol)  ผลการทดลองก็ออกมาได้แบบสรุปได้ไม่เด่นชัด  งานวิจัยที่วิเคราะห์งานวิจัยที่ผ่าน ๆ มา (systematic review) ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2008 ก็ได้รายงานผลออกมาว่า ผลการทดลองฝังเข็มแบบนี้ไม่ได้ผลชัดเจนนัก  แต่ถึงอย่างไรการฝังเข็มในระหว่าง การทำเด็กหลอดแก้วก็ยังถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง

ในความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนนั้น the German acupuncture protocol เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไปสำหรับการรักษาแบบมาตรฐาน คือ รักษาทุกคนเหมือนกันหมดในการป่วยเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่การรักษาฝังเข็มแบบปกติ  การฝังเข็มและการรักษาแบบการแพทย์แผนจีนนั้นจะรักษาคนไข้เป็นราย ๆ ไป ไม่ได้ให้การรักษาเหมือนกันทุกคนในการป่วยแบบเดียวกัน เพราะพื้นฐานร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกัน การรักษาอาการป่วยก็จะต้องปรับร่างกายคนไข้และรักษาโรคไปพร้อม ๆ กันด้วย

 

เครดิตรูป และการแปลจาก http://www.acupuncturemoxibustion.com/acupuncture-points/fertility-acupuncture-points/ivf-acupuncture-points/

References

1.         Paulus WE, Zhang M, Strehler E, El-Danasouri I, Sterzik K. Influence of acupuncture on the pregnancy rate in patients who undergo assisted reproduction therapy. Fertility and sterility 2002; 77(4): 721-4.

2.         Dieterle S, Ying G, Hatzmann W, Neuer A. Effect of acupuncture on the outcome of in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection: a randomized, prospective, controlled clinical study. Fertility and sterility 2006; 85(5): 1347-51.

3.         Domar AD, Meshay I, Kelliher J, Alper M, Powers RD. The impact of acupuncture on in vitro fertilization outcome. Fertility and sterility 2009; 91(3): 723-6.

4.         Smith C, Coyle M, Norman RJ. Influence of acupuncture stimulation on pregnancy rates for women undergoing embryo transfer. Fertility and sterility 2006; 85(5): 1352-8.

5.         Westergaard LG, Mao Q, Krogslund M, Sandrini S, Lenz S, Grinsted J. Acupuncture on the day of embryo transfer significantly improves the reproductive outcome in infertile women: a prospective, randomized trial. Fertility and sterility 2006; 85(5): 1341-6.

6.         So EW, Ng EH, Wong YY, Lau EY, Yeung WS, Ho PC. A randomized double blind comparison of real and placebo acupuncture in IVF treatment. Human reproduction (Oxford, England) 2009; 24(2): 341-8.

7.         Craig L CA, Hansen K, Marshall L, Soules M. Acupuncture lowers pregnancy rates when performed before and after embryo transfer. Fertility and sterility 2007; 88(Suppl 1): S40.

8.         El-Toukhy T, Sunkara SK, Khairy M, Dyer R, Khalaf Y, Coomarasamy A. A systematic review and meta-analysis of acupuncture in in vitro fertilisation. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology 2008; 115(10): 1203-13.

9.         Sunkara SK, Coomarasamy A, Khalaf Y, El-Toukhy T. Acupuncture and in vitro fertilization: updated meta-analysis. Human reproduction 2009; 24(8): 2047-8.